Algemene jaarvergadering – donderdag 9 april

SEVGeachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur van M.A.C. “Sport en Vriendschap” u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING op donderdag 9 april 2015 bij zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem, 20.00 uur.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:

 

 

 

1. Opening door de voorzitter
2. Huldiging jubilarissen
3. Notulen ledenvergadering 28 oktober 2014
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. a Jaarverslag 2014 secretaris
b Financieel jaarverslag 2014  penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie:
Aftredend: Dinand Klein Wassink
Zittend: Jan Heijink en Bert Seele
8. Nabespreking 3-uurscross en ONK  28 februari en 1 maart 2015
9. Mededelingen Bestuur en Sportcommissie
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Hans Polsvoort sr.
Kandidaten c.q. tegenkandidaten voor het bestuur kunnen, op voordracht van ten minste 5 leden, schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat tot uiterlijk 1 dag voor de jaarvergadering. 
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid en inbreng!

 

Bestuur en Sportcommissie