Algemene jaarvergadering 30 april.

Hierbij nodigt het bestuur van M.A.C. Sport en Vriendschap u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING op dinsdag 30 april 2019 bij zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem, 20.00 uur.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Huldiging jubilarissen
3. Notulen ledenvergadering 01-11-2018
4. Ingekomen en uitgegane stukken
5. Jaarverslag 2018
6. Financieel jaarverslag 2018
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
– aftredend: Henny Broeke
– zittend: Paul Klein Nulend en Gerrit Kamphuis
9. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en herkiesbaar Frits Keizer
– Definitief aftredend Hans Polsvoort sr.
– Het bestuur draagt Nick Polsvoort voor als nieuwe voorzitter.
– Het bestuur draagt Mark Wassink voor als nieuw bestuurslid
– Kandidaten c.q. tegenkandidaten voor het bestuur kunnen, op voordracht van tenminste 5 leden, schriftelijk worden ingediend op het secretariaat tot uiterlijk 3 dagen voor de jaarvergadering.
10. Nabespreking ONK Zijspan van 17 maart
11. Mededelingen bestuur en sportcommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

Wij rekenen op uw komst.